e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır.  Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır.

5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9''''uncu maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (KVK) 32/A maddesi eklenerek teşvik belgesi alan yatırımcılar tarafından elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması suretiyle yatırım yapanların desteklenmesi sağlanmıştır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55. maddesi, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında belli sürelerin “çalışılmış gibi” sayılmasına imkân tanımıştır.

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

Müteahhidin arsa karşılığı bağımsız bölüm teslimi katma değer vergisine tabidir. Nitekim yapılan iş ticari bir faaliyettir ve bir organizasyon gerektirmektedir. Üzerine bağımsız bölümler inşa edilen arsanın iktisadi bir işletmeye dahil olup olmaması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürüp sürdürmemesi durumu değiştirmez.

Portal  yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı 1 Nisan 2014 itibariyle 500 adete düşürülmüştür.

YENİDEN değerleme oranına göre 2014 yılında ödenecek ‘emlak vergisindeki artış oranı’ çok kişi için sürpriz olacak. 2013’de yüzde 7.8 artan emlak vergisi, 2014’de yüzde 50, 100 hatta yüzde 300-400 artabilir.

Sosyal güvenlik mevzuatında sigortalıların ücretleri ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki kazançlarından sigorta primi kesintisi yapılması gerekmektedir. Hangi ödemelerden sigorta primi alınacağı ve hangilerinden alınmayacağı konusunda çoğu zaman tartışma yaşandığı gibi hukuksuz uygulamalarla da karşılaşılabilmektedir.

iş kazası sonucu personelin tedavisi için yapılan sağlık harcamaları, bu harcamalara ilişkin belgelerin işveren şirketler adına düzenlenmesi koşuluyla “tedavi ve ilaç giderleri” kapsamında kurumlar vergisine esas kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilecektir. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı da aynı görüşte olup, verdiği bir Özelge’de,