E-beyanname düzenlenmesi ile olarak GİB lığı Muhtasar beyannamenin 25. versiyonu ile değişiklik yapmıştır. Aylık ve üç aylık Muhtasar beyannameler aşağıdaki açıklamalara göre düzenlenmesi gerekir.

Milyonlarca vergi mükellefini ilgilendiren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, anımsanabileceği gibi 26 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Mayıs tarihinde de yürürlüğe girmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde, sorunlarımızın değerlendirilerek ortak bir çözüm oluşturmak amacıyla, bir çalışma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır.

Yeni tebliğ ile geçmiş tebliğlerde yapılan düzenlemeler genel olarak korunmuş olmakla birlikte; başta KDV iade sistemi olmak üzere bazı özellikli konularda değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda iade talep edilmese dahi istisna kapsamında teslime dair tevsik edici belgelerin beyanname verme süresi içinde vergi dairesine sunulması zorunluluğu hakkında bilgiler vereceğiz. 

KDV Genel Uygulama Tebliği gereğince iade taleplerinde aranılan belgelerden "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (Ek:19)" 01.07.2014 tarihinden itibaren İnternet Vergi Dairesi'nden gönderilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun’un, “Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk” başlıklı 23. maddesinin ilgili kısımlarında;“Sigortalı çalıştırmaya başlandığının süresi içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının Kurumca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri Kurumca ödenir.

Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere üç adet ölçüt belirlenmiştir. Bu ölçütler aşağıdaki gibidir;

01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” ile önceki tebliğlerin birleştirilmesinin yanında önemli bazı düzenlemeler de yapılmıştır.

Bilindiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının ilk altı ayı için bir tutar, ikinci altı ayı için başka bir olmak üzere iki ayrı tutar belirlemişti. İlk altı ay bittiği için asgari ücret 1 Temmuz itibariyle değişti. Bu nedenle bugünkü yazımızı bu konuya ayırdık.

Bugüne kadar en yaygın uygulama, gerçek kişi veya şirketlerin sahip oldukları arsaları müteahhitlere kat karşılığı vermeleri şeklinde gerçekleşmiştir. Bu uygulamada, en yoğun tartışma, arsanın müteahhitlere teslimin KDV’ye tabi bir teslim olup olmadığı ve arsa sahiplerinin müteahhitlerden aldığı konut ve işyerlerini satmaları durumunda vergilendirmenin nasıl olacağı noktalarında toplanmıştır

Danıştay’ın 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3 Numaralı Bölümünün Yürütmesinin Durdurulması

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır.